Home > News > Kumwell ได้รับเกียรติเข้าร่วม “งานประชุมขึ้นตรงสัญจร รร.จปร. ผู้การกรม คืนถิ่นกำเนิด”
Kumwell ได้รับเกียรติเข้าร่วม “งานประชุมขึ้นตรงสัญจร รร.จปร. ผู้การกรม คืนถิ่นกำเนิด”
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 
 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้รับเกียรติเข้าร่วม “งานประชุมขึ้นตรงสัญจร รร.จปร. ผู้การกรม คืนถิ่นกำเนิด” ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน

ทาง Kumwell ได้นำเสนอระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าอัจฉริยะ “Kumwell Lightning Warning System เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในด้านงานความมั่นคงโดยทางหน่วยงานทหารสายวิทยาการมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เหล่าผู้บังคับหน่วยทหารทั่วประเทศได้กลับมาเยี่ยมสถาบันทางทหาร อันถือเป็นต้นกำเนิดของนายทหารหลักของกองทัพบก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร. ครบรอบ 136 ปีในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการการพัฒนา งานสำคัญของกรมฝ่ายเสนาธิการ, กองทัพภาค, กรมฝ่ายยุทธบริการ เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยและนักเรียนนายร้อยได้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความก้าวหน้า ขีดความสามารถ การขับเคลื่อนและการพัฒนากองทัพในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ
 
#KumwellBrand
#Kumwell
#SafetyToSociety
#LightningProtectionSystem
#LightningWarningSystem
#นิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรม
#หน่วยงานกรมยุทธโยธาทหารบก