Home > News > Kumwell Academy ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 หัวข้อ การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ Solar Rooftop และ Solar Plant
Kumwell Academy ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 หัวข้อ การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ Solar Rooftop และ Solar Plant
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา หัวข้อ
“การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ Solar Rooftop และ Solar Plant” ตลอดจน Case study การปรับปรุงระบบป้องกันผ่า/ระบบป้องกันเสิร์จ และแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมสำหรับ Solar Rooftop และ Solar Plant บรรยายโดย อาจารย์สุจิ คอประเสริฐศักดิ์ และทีมวิศวกรของ Kumwell
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วน
บริษัทในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจึงสามารถมอบคะแนน CPD จำนวน 7 หน่วยกิตให้แก่สมาชิกสามัญสภาวิศวกร เพื่อใช้ในการทดสอบเลื่อนระดับวิชาชีพทางวิศวกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าความปลอดภัยให้สังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า
สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายกิจกรรมได้ที่ (คลิก)